ZAWIADOMIENIE - ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA LIPINKI

     Lipinki, 05 września 2022 r.

 
ZAWIADOMIENIE
 
 
          Sołtys sołectwa Lipinki na podstawie § 5 ust. 2 Statutu Sołectwa zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 13 września 2022 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Budynku Wiejskim w Lipinkach.
 
PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA:
 
1.    Otwarcie zebrania.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Powołanie protokolanta.
4.    Konsultacje społeczne projektu Statutu Sołectwa Lipinki.
5.    Informacja z wykonania budżetu za rok 2021 oraz o wykonywanym budżecie w roku 2022.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie w roku 2023 środków z funduszu sołeckiego.
7.    Sprawy różne.
8.    Dyskusja i wolne wnioski.
 
Zapraszam mieszkańców do wzięcia udziału w zebraniu.
 
 
Sołtys
Czesława Jurusik