Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

ROA.0002.9.2022                                                                               Lipinki, dnia 18.11.2022r.                                                                                                      

ZAWIADOMIENIE


                         Informuję uprzejmie, że działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XLII sesję Rady Gminy Lipinki na dzień 23 listopada 2022 r. o godz. 10.00, która odbędzie się w budynku wiejskim w Lipinkach.       


Proponowany porządek  obrad :     

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu obrad z ostatniej sesji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lipinki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Lipinkach.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Urzędu Gminy Lipinki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Lipinki a osobą fizyczną.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu na nieruchomości będącej własnością Gminy Lipinki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Krygu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Pagorzynie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2022 r. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki na okres 2022-2033.

18. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

19. Sprawy różne.

20. Zapytania, interpelacje radnych i wolne wnioski.

21. Zakończenie obrad.


 Przewodniczący Rady Gminy Lipinki

  / - / Bogdan Czeluśniak