Przejdź do stopki

                                                   

Uchwała Nr XLII/332/2022 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi

Treść

Uchwała Nr XLII/332/2022

Rady Gminy Lipinki
z dnia 23 listopada 2022r.
 
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz.559 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 ze zm.) Rada Gminy Lipinki, uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się po konsultacjach „Roczny program współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipinki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipinki, na stronie internetowej gminalipinki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluśniak
 
 

Pliki

Roczny-program-wspolpracy.pdf 1392.94 KB