Przejdź do stopki

                                                   

Zarządzenie Nr 188/2022 Wójta Gminy Lipinki z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Lipinki - prowadzenie Klubu Senior+

Treść

 Zarządzenie Nr 188/2022

Wójta Gminy Lipinki
z dnia 2 grudnia 2022 roku
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Lipinki - prowadzenie Klubu Senior+
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust.1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r., poz.1327 z późn. zm.) w nawiązaniu do Uchwały Nr XLII/332/2022 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
zarządzam, co następuje:
§ 1
1.      Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej:
- prowadzenie Klubu Senior +
2.      Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3.      Formularze oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie stanowią
załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Ogłoszenie o konkursie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipinki oraz na stronie internetowej Urzędu.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lipinki.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt
mgr inż. Czesław Rakoczy