Przejdź do stopki

                                                   

Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

Treść

  

ROA.0002.10.2022                                                               Lipinki, 6 grudzień 2022 r.
                     
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
    
               Informuję uprzejmie, że działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Lipinki na dzień 8 grudnia 2022 r. o godz. 930, która odbędzie się w budynku wiejskim w Lipinkach.       
 
Proponowany porządek obrad :    
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu obrad z ostatniej sesji.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Lipinki.
6.    Uroczyste wręczenie „Honorowego Obywatela Gminy Lipinki”.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lipinki na 2022 r.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki na okres 2022-2033.
9.    Informacja Wójta dotycząca najważniejszych wydarzeń gminy oraz Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2022, w którym Gmina Lipinki została laureatem wśród 10 gmin.
10.Oddanie czci i odnowienie uchwały Rady Gminy Lipinki z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia deklaracji w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
11.Zakończenie obrad.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Lipinki
 / - / Bogdan Czeluśniak