Przejdź do stopki

                                                   

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipinki z dnia 6 grudnia 2022 roku o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert

Treść

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipinki
z dnia 6 grudnia 2022 roku
o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert
 
W związku z art. 15 ust. 2a oraz 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 188/2022 Wójta Gminy Lipinki z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Lipinki - prowadzenie Klubu Senior+
 
Wójt Gminy Lipinki
zaprasza do udziału w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ww. konkursie ofert
W skład Komisji konkursowej mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052) dotyczące wyłączenia pracownika.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
1.    ocena formalna i merytoryczna ofert na realizacje zadania publicznego złożonych
w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia    o konkursie;
2.    rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Lipinki.
Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy Lipinki lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Lipinki, 38-305 Lipinki 53 w terminie do dnia 22 grudnia 2022 roku (decyduje data wpływu do Urzędu)  
 
Wójt
mgr inż. Czesław Rakoczy
 
 

Pliki