Przejdź do stopki

                                                   

Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

Treść

 ROA.0002.11.2022                                                                                            Lipinki, dnia 23.12.2022r.                                                                                                      

 
 
ZAWIADOMIENIE
 
                         Informuję uprzejmie, że działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XLIV sesję Rady Gminy Lipinki na dzień 28 grudnia 2022 r. o godz. 10.00, która odbędzie się w budynku wiejskim w Lipinkach.       
 
Proponowany porządek  obrad :     
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad z ostatniej sesji.
5. Uroczyste wręczenie „Honorowego Obywatela Gminy Lipinki” ks. infułatowi Wiesławowi Szurek.
6. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Lipinki na 2023 r.
- przedstawienie przez Wójta Gminy podstawowych założeń projektu uchwały budżetowej,
- odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
            - głosowanie i podjęcie uchwały budżetowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki na lata 2023-2034.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/230/2021 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położnych na terenie Gminy Lipinki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnego Centrum Kultury w Lipinkach na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lipinki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lipinki na lata 2023-2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Pagorzynie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lipinki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Lipinki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2022 r. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki na okres 2022-2033.
18. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
19. Sprawy różne.
20. Zapytania, interpelacje radnych i wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad.
 
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy Lipinki
  / - / Bogdan Czeluśniak