Przejdź do stopki

                                                   

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipinki z dnia 23 lutego 2023 roku o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert

Treść

 W związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) oraz Zarządzeniem Nr 20/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.

Wójt Gminy Lipinki zaprasza
do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w ww. otwartym konkursie ofert, przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
1) ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych na realizacje zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
2) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Lipinki.
Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia – osobiście, w biurze podawczym Urzędu Gminy Lipinki lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Lipinki, 38-305 Lipinki 53, w terminie do dnia 13 marca 2023 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).
Wójt
mgr inż. Czesław Rakoczy
Załącznik do ogłoszenia
Wójta Gminy Lipinki
z dnia 23 lutego 2023 roku
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1. Dane dotyczące kandydata na członka Komisji
Imię i Nazwisko
Telefon kontaktowy
Informacja na temat doświadczenia kandydata, jego kwalifikacji i umiejętności szczególnie przydatnych podczas pracy w komisji konkursowej
2. Dane organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgłaszającego kandydata
Nazwa organizacji pozarządowej/podmiotu wskazującego kandydata
Adres organizacji
Nazwisko i funkcja osób uprawnionych
do reprezentowania organizacji
Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że:
1. Deklaruję chęć udziału w pracach Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 20/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 20 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, specjalizacja, organizacja rekomendująca, w celu udziału w pracy komisji. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Lipinki, w tym z informacją
o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
3. Korzystam z pełni praw publicznych.
4. Zapoznałem/am się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotach wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Nie jestem przedstawicielem/ką organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w przedmiotowym konkursie ofert.
………………………….. ………………………………………………...
      miejscowość i data czytelny podpis kandydata na członka komisji
Zgłaszamy wyżej wymienionego kandydata na członka Komisji Konkursowej w ramach ww. konkursu
 …………………………. ………………………………………………
miejscowość i data pieczęć i podpis osób upoważnionych
                  do reprezentacji organizacji/podmiotu