Przejdź do stopki

                                                   

Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

Treść

 ROA.0002.1.2023                                                                    Lipinki, 28 luty 2023 r.

                     
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
    
               Informuję uprzejmie, że działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLV sesję Rady Gminy Lipinki na dzień 2 marca 2023 r. o godz. 1000, która odbędzie się w budynku wiejskim w Lipinkach.       
 
Proponowany porządek obrad :    
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu obrad z ostatniej sesji.
5.    Wystąpienie Wojewody Małopolskiego Pana Łukasza Kmity.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus wsparcia seniorów”.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipinki w 2023 roku”.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Krygu.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Krygu.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lipinki na 2023 r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki na okres 2023-2034.
12.Zakończenie obrad.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Lipinki
 / - / Bogdan Czeluśniak