Przejdź do stopki

                                                   

Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Treść

Zarządzenie Nr 30/2023 
Wójta Gminy Lipinki
z dnia 6 marca 2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie realizacji zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
      
Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie             (Dz.U. 2022r. poz. 1599 ze zm.)  oraz Uchwały  NR XLVIII/419/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Lipinki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 702, poz. 5988)
zarządzam, co następuje:
§ 1

1. Ogłaszam konkurs projektów na wsparcie realizacji zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Lipinki  w roku 2023.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.                                                
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lipinki .
                                                          
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wójt
mgr inż. Czesław Rakoczy
 
 
 
 
 
Załącznik
do Zarządzenia Nr 30/2023                                                                                                                               Wójta Gminy Lipinki
z dnia 6 marca 2023r.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Lipinki  ogłasza nabór  projektów na wsparcie realizacji zadań z zakresu sprzyjania rozwoju sportu na terenie Gminy Lipinki w roku 2023.
I.                   Przedmiot zgłaszanych projektów:
·         poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Lipinki ;
·         zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Lipinki do działalności sportowej.
 
II.                Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu projektów forma wypłaty dotacji
1.      Na realizację projektów Gmina Lipinki przeznacza kwotę: 69.900 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych)
2.      Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Gminy Lipinki  będzie przekazanie beneficjentowi środków na poczet poniesienia kosztów projektu.
 
III.             Termin realizacji projektu

Z beneficjentami, którym przyznana zostanie dotacja na wsparcie rozwojowi sportu, zostaną podpisane umowy o dotacje określające zakres i warunki realizacji projektu na okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2023 roku.
 
IV.             Warunki merytoryczne jakie powinien spełniać projekt z zakresu rozwoju sportu.
 
1.      Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu mogą składać kluby sportowe, działające na obszarze gminy Lipinki, niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
2.      Projekt może otrzymać dofinansowanie jeżeli klub przystąpi w terminie do naboru projektów i złoży ważną ofertę.
3.      Klub zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe do realizacji projektu.
4.      Zgłoszony projekt powinien mieć istotne znaczenie dla rozwoju  sportu na terenie gminy.
5.      Zgłoszony projekt powinien być możliwy do realizacji przez klub.
 
 
V.                Warunki finansowe jakie powinien uwzględniać projekt.
1.      Przedmiotem wsparcia finansowego może być przedsięwzięcie z zakresu:
·      realizacji programów szkolenia sportowego,
·      zakup sprzętu sportowego,
·      pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
·      pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
·      wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
 
2.      Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
 
·         transferu zawodnika z innego klubu sportowego;
·         zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone;
·         zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia;
·         budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącemu uprawianiu sportu ;
·         zakupu urządzeń i sprzętu zaliczonego do majątku trwałego
 
3.      W roku budżetowym klub sportowy, w trybie Uchwały  NR XLVIII/419/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Lipinki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 702, poz. 5988), może otrzymać  z budżetu Gminy Lipinki dotacje na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że:
        a. każdy z projektów objęty jest oddzielnym wnioskiem, umową i dotacją,
        b. łączna kwota dotacji przyznanych klubowi w roku budżetowym nie przekroczy kwoty środków określonych na ten cel w uchwale budżetowej.
 
4.      Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzielaną na warunkach i w trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzielaną z budżetu Gminy Lipinki  na zasadach i w trybie przepisów określonych w art. 11-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057).
 
 
VI.             Termin składania wniosków oraz termin i tryb dokonywania
wyboru projektów.
 
1.      Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy Lipinki p.13, na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
2.      Do oferty należy dołączyć:
a)      aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,
b)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników/ za ostatni rok,
c)      posiadane zasoby osobowe /trenerzy licencjonowani, zawodnicy/,
3.      Ofertę waz z wymaganymi załącznikami w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Projekt z zakresu rozwoju sportu w Gminie Lipinki”  należy złożyć do 14 marca  2023 roku do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Lipinki, pok. nr 11.
4.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5.      Wyboru projektów dokonuje Wójt Gminy Lipinki  w ramach dwóch etapów procedury konkursowej.
6.      W pierwszym etapie Wójt Gminy Lipinki :
 
1)      dokonuje wyboru wniosku lub wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każdy wybrany projekt;
2)      poprzez powiadomienie pisemne i ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lipinki, informuje               wnioskodawców o przyznanych kwotach dotacji na wybrane projekty, wraz                                z informacją o projektach, które zostały odrzucone;
3)      na zasadach i w trybie z pkt 2 informuje o terminie uzgodnień ostatecznej treści projektów i kwotach na wybrane projekty.
 
7.      W ramach drugiego etapu konkursu Wójt Gminy Lipinki :
1)      uzgadnia z każdym wnioskodawcą treść ostatecznego projektu, z zastrzeżeniem, że:
a)      kwota dotacji, oraz zakres przedsięwzięcia z wniosku nie mogą ulec zwiększeniu;
b)      przedsięwzięcie z wniosku o dotacje nie ulegnie istotnej zmianie w stosunku do określonego w złożonym wniosku z § 6 ust. 1 i określonego w ogłoszeniu o konkursie projektów ;
c)      wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnień, zweryfikuje ostateczną treść projektu, w tym zakres kosztów wspieranych z dotacji,
2)      ogłasza ostateczny wynik konkursu projektów, w sposób z ust. 2 pkt 2, z informacją o projektach wybranych i projektach odrzuconych, wraz ze wskazaniem:
a)      nazwy projektu i nazwy i adresu wnioskodawcy;
b)      opisu przedsięwzięcia objętego projektem;
c)      łącznych kosztów projektu;
d)     kwoty dotacji przyznanej na projekt;
e)      uzasadnienia przyjęcia lub odpowiednio odrzucenia zgłoszonego projektu.
8.      Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania Wójt Gminy Lipinki zawiera umowę o dotację.
9.      Wójt Gminy Lipinki zastrzega możliwość unieważnienia konkursu lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek:
      a. stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków,
      b. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem wniosku lub zawarcie umowy  nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.
 
Wójt
mgr inż. Czesław Rakoczy
 

Pliki