Przejdź do stopki

                                                   

Zarządzenie Nr 29/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego Gminy Lipinki, z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu aktywizacji społeczno-zawodowej

Treść

 Zarządzenie Nr 29/2023

Wójta Gminy Lipinki
z dnia 6 marca 2023 roku
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego Gminy Lipinki, z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu aktywizacji społeczno-zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej „Q aktywności”
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U  2023 r.poz.40), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2021r. poz.2268 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022r.poz.1327), w związku z  Uchwałą Nr XLII/332/2022 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
1.       Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego Gminy Lipinki, z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu aktywizacji społeczno-zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej „Q aktywności”.
2.       Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Na realizację zadania, o którym mowa w § 1, przeznacza się kwotę w wysokości 430.548,33 zł                        (słownie czterysta trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 33/100), w tym 60.000 zł                       (sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w ramach wkładu własnego Gminy Lipinki.
 
§ 3
Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane poprzez jego zamieszczenie:
1.       w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipinki,
2.       na stronie internetowej Gminy Lipinki,
3.       na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipinki.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lipinki.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt
mgr inż. Czesław Rakoczy