Przejdź do stopki

                                                   

Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 14 marca 2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury

Treść

 Zarządzenie Nr 35/2023

Wójta Gminy Lipinki
z dnia 14 marca 2023r.
 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej      w 2023 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r., poz. 1327 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie ogłoszonym na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023r., w następującym składzie:
 
1.       Anna Kozioł - Przewodnicząca Komisji
2.       Anita Czapka – Wiceprzewodnicząca Komisji
3.       Sebastian Janeczek – Członek Komisji

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lipinki.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Wójt
mgr inż. Czesław Rakoczy