Zarządzenie Nr 36/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie przydziału dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

 Zarządzenie Nr 36/2023

Wójta Gminy Lipinki
z dnia 16 marca 2023 r.
 
w sprawie przydziału dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania                            i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku
 
Na podstawie art.15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) w związku z Zarządzeniem Nr 20/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku, po zapoznaniu z protokołem oceny ofert i propozycją podziału środków sporządzonymi przez Komisję Konkursową, zarządzam co następuje:
 
§ 1
Przyznaję następującym organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom wymienionym                w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej następujące dotacje:
 
·         Ludowy Klub Sportowy "Wójtowa"                                             5.800 zł                                      
·         Ludowy Klub Sportowy "Nafta" Kryg                                           1.000 zł                                  
·         Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" przy SP w Krygu                      4.400 zł                                 
·         Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Lipinki"                              5.800 zł                      
 
Na realizację zadania w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” w Gminie Lipinki w 2023 r. przeznaczono łącznie kwotę 17.000 zł.
§ 2
Zobowiązuję organizacje wskazane w § 1 do przedłożenia aktualizacji oferty wykonania zadania publicznego w terminie do dnia 20.03.2023 r.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lipinki.
 
§ 4
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Wójt
mgr inż. Czesław Rakoczy