Przejdź do stopki

                                                   

Zarządzenie Nr 38/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ostatecznego przydziału dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

Treść

Zarządzenie Nr 38/2023
Wójta Gminy Lipinki
z dnia 21 marca 2023 r.
 
w sprawie ostatecznego przydziału dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r., poz.40) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), w związku z Zarządzeniem Nr 20/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 20 lutego 2023r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku, po przedstawieniu aktualizacji ofert przez oferentów, zarządzam co następuje:
 
§1
 Przyznaję następującym organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom wymienionym                w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej następujące dotacje:
 
·Ludowy Klub Sportowy "Nafta" Kryg - Wspieranie sportu młodzieżowego                     1.000 zł    
· Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" przy SP w Krygu – Wspieranie sportu dzieci i młodzieży                                                                                                                                    4.400 zł
·Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Lipinki"- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Lipinki                                                                                                                              5.800 zł     
Ludowy Klub Sportowy "Wójtowa" – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 5.800 zł                                  §2
Warunkiem przekazania dotacji, o której mowa w § 1 jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Lipinki a organizacją pozarządową, której przyznano dotację.
 
§3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipinki, na stronie internetowej Gminy Lipinki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipinki.
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt
mgr inż. Czesław Rakoczy