Przejdź do stopki

                                                   

Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

Treść

ROA.0002.2.2023                                                                                                        Lipinki, dnia 17.05.2023r.                                                                                                     

ZAWIADOMIENIE


                         Informuję uprzejmie, że działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję XLVI sesję Rady Gminy Lipinki na dzień   22 maja 2022 r. o godz. 12.00, która odbędzie się w budynku wiejskim w Lipinkach.       


Proponowany porządek  obrad :     

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu obrad z ostatniej sesji.

5. Wręczenie odznaczeń honorowych Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/163/2020 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Lipinki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Lipinki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gorlickiemu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Gorlice.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą Lipinki a osobą fizyczną.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Krygu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1581/7 w Krygu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.”

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/207/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipinki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadania oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego określającego zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego na lata 2023-2030 pn. „Ziemia Gorlicka 2030”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XLIV/349/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminnego Centrum Kultury w Lipinkach na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2023 r. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki na okres 2023-2034. 

20. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Lipinki za rok 2022.

21. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

22. Sprawy różne.

23. Zapytania, interpelacje radnych i wolne wnioski.

24. Zakończenie obrad.

 


Przewodniczący Rady Gminy Lipinki

  / - / Bogdan Czeluśniak