Przejdź do stopki

                                                   

Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

Treść

 ROA.0002.3.2023                                                                    Lipinki, 26 maj 2023 r.

                     
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
    
               Informuję uprzejmie, że działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLVII sesję Rady Gminy Lipinki na dzień 29 maja 2023 r. o godz. 900, która odbędzie się w budynku wiejskim w Lipinkach.       
 
Proponowany porządek obrad :    
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu obrad z ostatniej sesji.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/52/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia deklaracji „Gmina Lipinki wolna od ideologii «LGBT»”
6.    Zakończenie obrad.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Lipinki
 / - / Bogdan Czeluśniak