Przejdź do stopki

                                                   

Informacja w sprawie kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Treść

Zgodnie z obowiązującym na terenie gminy Lipinki  Regulaminem utrzymania czystości i porządku uchwalonym przez Radę Gminy Lipinki – Uchwała Nr XX/163/2020 z dnia 28 października 2020 r. z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2023 r. poz. 3864)
Ø właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości poprzez opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości,
Ø właściciele nieruchomości są zobowiązani do opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu nieruchomości, z częstotliwością co najmniej raz na rok, a w przypadku osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na rok.                                                    
Ponadto ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje samorząd do prowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, co najmniej raz na dwa lata. W związku z powyższym pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lipinki  przeprowadzają kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Sprawdzane są umowy na wywóz nieczystości ciekłych i dowody uiszczania opłat za te usługi.
 Mając na uwadze powyższe apeluję się do mieszkańców gminy Lipinki, aby dostosowali się do obowiązujących przepisów prawa.
 Ponadto informuje się, że zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Lipinki posiadają następujące firmy:
✓ Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Gorlicach Sp. z o.o., ul. 11-listopada 54a,
38-300 Gorlice, tel.: 18 353-73-30,
✓ FBU Tombud – Tomasz Barszcz, ul. Krasińskiego 13/19, 38-300 Gorlice, tel.: 600 108 574,
✓ Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o.o., ul. Rynek 18,
38-340 Biecz tel. 134471040
✓ Firma F.H.U. JANKOmet Jan Kłapacz , Bednarka 12, tel. 607 981 234
Wójt Gminy Lipinki
mgr inż. Czesław Rakoczy

 

Pliki

Uchwala-XLVI.363.2023.pdf 726.1 KB