Przejdź do stopki

                                                   

Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

Treść

ROA.0002.4.2023                                                                               Lipinki, dnia 16.06.2023r.                                                                                                     
  
ZAWIADOMIENIE
 
                         Informuję uprzejmie, że działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję XLVIII sesję Rady Gminy Lipinki na dzień   23 czerwca 2023 r. o godz. 11.00, która odbędzie się w budynku wiejskim w Lipinkach.       
 
Proponowany porządek  obrad :     
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad z ostatniej sesji.
5. Raport o stanie gminy:
a) debata nad raportem,
b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipinki wotum zaufania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.:
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2022 r.,
b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za 2022 r.,
c) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 r.,
d) dyskusja nad sprawozdaniami,
e) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipinki za 2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipinki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lipinki za 2022 rok:
a) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz wnioskiem w sprawie absolutorium dla Wójta,
b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2022r.,
c) dyskusja,
d) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipinki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lipinki za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wójtowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dla Parafii Grekokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rozdzielu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za te usługi jak również trybu ich pobierania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Lipinki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Kryg.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kobylance.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2023 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki na okres 2023-2034.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w.św. Bartłomieja w Wójtowej.
19. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
20. Sprawy różne.
21. Zapytania, interpelacje radnych i wolne wnioski.
22. Zakończenie obrad.
 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Lipinki
  / - / Bogdan Czeluśniak