Przejdź do stopki

                                                   

Zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem o Stanie Gminy Lipinki za rok 2022

Treść

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Wójt Gminy Lipinki w terminie do 31 maja zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Lipinki raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.
 
W debacie nad raportem o stanie gminy zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Lipinki. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 
Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia”.
 
Debata nad Raportem o stanie Gminy Lipinki za rok 2022 odbędzie się na sesji w dniu 23 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 11.00. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 22czerwca 2022 r. (czwartek) w pok. Nr 16 Urzędu Gminy Lipinki, pocztą lub elektronicznie, w godzinach pracy Urzędu.
 
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy w pok. Nr 16 Urzędu Gminy Lipinki.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Czeluśniak

Pliki