Przejdź do stopki

                                                   

Informacja z przebiegu konsultacji

Treść

Lipinki, 14 listopada 2023 r.

 

Informacja z przebiegu konsultacji

 

Projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.”

 

Konsultacje ww projektu programu zostały przeprowadzone na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.).

 

Czas trwania konsultacji : 20 października 2023 r. – 13 listopada 2023 r.

 

Informacja o konsultacjach wraz z projektem programu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipinki, na stronie internetowej gminalipinki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy pod poz. 158/2023.

 

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie pisemnego zgłaszania uwag za pomocą formularza konsultacji. Wypełnione formularze należało kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej, dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Lipinki.

 

W czasie trwania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i propozycje.

 

 

Wójt Gminy

mgr inż. Czesław Rakoczy