Przejdź do stopki

                                                   

Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

Treść

ROA.0002.7.2023                                                                        Lipinki, dnia 23.11.2023r.                                                                                                       

ZAWIADOMIENIE

 

                         Informuję uprzejmie, że działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LI sesję Rady Gminy Lipinki na dzień 28 listopad 2023 r. o godz. 1000, która odbędzie się w budynku wiejskim w Lipinkach.       

Proponowany porządek  obrad :    

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z ostatniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Lipinki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia akademia Seniora w Rozdzielu oraz włączenia go w strukturę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Akademia Seniora w Rozdzielu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Wójtowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lipinkach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Pagorzynie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku Urzędu Gminy Lipinki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipinki na 2023 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki na okres 2023-2034.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” z siedzibą w Lipinkach.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla Parafii Greckokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rozdzielu.
 20. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 21. Sprawy różne.
 22. Zapytania, interpelacje radnych i wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipinki

  / - / Bogdan Czeluśniak