Przejdź do stopki

                                                   

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipinki z dnia 30 listopada 2023 roku o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert

Treść

 

W związku z art. 15 ust. 2a oraz 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 170/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Lipinki - prowadzenie Klubu Senior+

 

Wójt Gminy Lipinki

zaprasza do udziału w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone   w ww. konkursie ofert

W skład Komisji konkursowej mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

  1. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizacje zadania publicznego złożonych
    w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia    o konkursie;
  2. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Lipinki.

Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy Lipinki lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Lipinki, 38-305 Lipinki 53 w terminie do dnia 20 grudnia 2023 roku (decyduje data wpływu do Urzędu)  

 

 

Wójt

mgr inż. Czesław Rakoczy

Pliki

formularz-zgloszeniowy.pdf 120.24 KB