Przejdź do stopki

                                                   

Zarządzenie Nr 170/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Lipinki - prowadzenie Klubu Senior+

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust.1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz.571 z późn. zm.) w nawiązaniu do Uchwały Nr LI/414/2023 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej:

- prowadzenie Klubu Senior +

  1. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Formularze oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie stanowią

załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipinki oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lipinki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt

mgr. inż. Czesław Rakoczy

 

Pliki

Zalaczniki-do-Zarzadzenia..pdf 200.19 KB