Przejdź do stopki

                                                   

Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

Treść

ROA.0002.8.2023                                                                                        Lipinki, dnia 21.12.2023r.                                                                                                       

ZAWIADOMIENIE

 

                         Informuję uprzejmie, że działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LII sesję Rady Gminy Lipinki na dzień 27 grudzień 2023 r. o godz. 1100, która odbędzie się w budynku wiejskim w Lipinkach.   

   

Proponowany porządek  obrad :    

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z ostatniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Lipinki na 2024 r.
  - przedstawienie przez Wójta Gminy podstawowych założeń projektu uchwały budżetowej,
  - odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  - dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

  - głosowanie i podjęcie uchwały budżetowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki na lata 2024-2035.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym   programem wspierania finansowego gmin „ Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia  wieloletniego programu osłonowego Gminy Lipinki w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lipinkach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Bednarce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2023 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki na okres 2023-2034.
 14. Zatwierdzenie harmonogramu prac Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2024r.
 15. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 16. Sprawy różne.
 17. Zapytania, interpelacje radnych i wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipinki

  / - / Bogdan Czeluśniak