Przejdź do stopki

                                                   

Zarządzenie Wójta Gminy Lipinki z dnia 21 grudnia 2023r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach w otwartego konkursu ofert 2024 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie Klubu Senior+

Treść

Zarządzenie Nr 183/2023
Wójta Gminy Lipinki
z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach w otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Lipinki - prowadzenie Klubu Senior+

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r., poz. 571 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Lipinki – prowadzenie Klubu Senior +, w następującym składzie:

 1. Pani Anna Kozioł – Przewodnicząca Komisji
 2. Pani Anita Czapka – Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Pan Sebastian Janeczek – Członek Komisji

§ 2

Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z Regulaminem Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lipinki.

 

Wójt

mgr inż. Czesław Rakoczy

 

Załącznik do

Zarządzenia Nr 183/2023

Wójta Gminy Lipinki

z dnia 21 grudnia 2023 roku

 

Regulamin Komisji Konkursowej

 1. Zasady pracy Komisji
 1. Komisja konkursowa powołana jest w celu zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Klubu Senior +
 2. Prace komisji mogą być prowadzone w składzie co najmniej 3 osobowym.
 3. Pracami Komisji Kieruje Przewodniczący Komisji.
 4. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.
 5. Termin i miejsce posiedzeń Komisji ustala Przewodniczący Komisji, informując o tym poszczególnych członków Komisji.
 6. Członkowie Komisji przed przystąpieniem do oceny ofert składają oświadczenie o bezstronności w stosunku do podmiotów biorących udział w konkursie.

 

 1. Zadania Komisji
 1. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym na podstawie karty oceny, której wzór stanowią odpowiednio załączniki Nr 2 i 3 do Zarządzenia Nr 170/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Lipinki – prowadzenia Klubu Senior +.
 2. Oferty, które nie uzyskają powyżej 50% maksymalnej liczby punktów nie będą rekomendowane do przyznania dotacji.
 3. Posiedzenie Komisji Konkursowej jest protokołowane.
 4. Protokół z prac Komisji zawiera w szczególności:
 1. Wykaz podmiotów, których oferty spełniły i nie spełniły wymogów formalnych.
 2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie wraz z uwzględnieniem wysokości proponowanego dofinansowania.
 3. Wykaz podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone wraz z uzasadnieniem.
 1. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji, biorący udział w jej pracach.
 2. Komisja Konkursowa po ocenie ofert przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji.
 3. Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Lipinki w formie zarządzenia.

 

 

Wójt

mgr inż. Czesław Rakoczy