Przejdź do stopki

                                                   

Zarządzenie Nr 192/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 29 grudnia 2023 r w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu ofert - prowadzenie Klubu Senior+

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) w związku z art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.) oraz  Uchwały Nr LI/414/2023 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

 

 

zarządzam co następuje:

 

§1

W oparciu o przedłożoną propozycję Komisji Konkursowej, powołanej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania, z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Klubu Senior+, przyznaję Stowarzyszeniu „Nowa Perspektywa”, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 38-340 Biecz, dotację w wysokości 40.000 zł

(słownie czterdzieści tysięcy złotych 00/100) na realizację w/w zadania.

Na konkurs w przedmiotowym zakresie wpłynęła jedna oferta.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lipinki.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wójt

mgr inż. Czesław Rakoczy