Przejdź do stopki

                                                   

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Lipinki z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku

Treść

Zarządzenie Nr 6/2024

Wójta Gminy Lipinki

z dnia 16 stycznia 2024 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2023r., poz. 571 z późn. zm.) w związku z realizacją  Uchwały Nr LI/414/2023 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

§ 1

 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.
 2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz zasady i tryb jego przeprowadzenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 3.  Formularze oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie stanowią załączniki Nr 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku przeznacza się kwotę 17.000 zł.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane poprzez jego zamieszczenie:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipinki
 • na stronie internetowej Gminy Lipinki
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipinki

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lipinki.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

mgr inż. Czesław Rakoczy

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 6/2024  

Wójta Gminy Lipinki

z dnia 16 stycznia 2024 r.

 

WÓJT GMINY LIPINKI

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LIPINKI Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2024 ROKU

 

 1. Rodzaj zadania

Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 1. wspieranie klubów sportowych,
 2. planowanie i organizowanie zajęć sportowych,
 3. utrzymanie i wyposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych,   
 4. upowszechnianie sportu na poziomie gminnym i podczas imprez ponadgminnych,
 5. organizacja zawodów, meczy i rozgrywek sportowych,
 6. organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ponadgminnym,
 7. organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych o charakterze integracyjnym dla dzieci i młodzieży.
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku przeznacza się kwotę 17.000,00 zł z budżetu Gminy Lipinki.

 1. Zasady przyznawania dotacji
 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 2. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które prowadzą działalność w dziedzinie objętej konkursem i będą realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Lipinki.
 3. Oferta powinna być przygotowana: pisemnie, na stosownym formularzu, w języku polskim oraz powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania przystępującego do konkursu podmiotu.
 4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018 r. poz. 2057)
 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy, która określać będzie formę i terminy przekazania dotacji. Ramowy wzór umowy ogłoszony został w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego.
 1. Termin i warunki realizacji zadania
 1. Termin realizacji zadania określa się od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024roku.
 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
 • aktualizacji harmonogramu działania i kalkulacji kosztów zadania w przypadku

przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana,

 • wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie,
 • prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację

zadania a także wszelkiej innej dokumentacji, która umożliwi ocenę wykonania zadania,

 • złożenie sprawozdania z wykonania zadania na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załączniki nr 5 Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów -umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018 r. poz. 2057) w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego,
 • zwrotu do budżetu części dotacji, która została niewykorzystana, wykorzystana niezgodnie przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub pobrana w nadmiernej wysokości.
 1. Dotacje na realizację zadań publicznych nie mogą być wykorzystane na:
 • budowę, zakup i remonty budynków, zakup gruntów i środków trwałych,
 • działalność gospodarczą,     
 • pokrycie kosztów utrzymania biura,
 • zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
 1. Dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć, tj. zwiększania oraz zmniejszania wartości pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w zestawieniu kosztów realizacji zadania publicznego, jednak nie więcej niż 10%.
 2. W ramach realizowanego zadania organizacja ma obowiązek zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022 r. poz. 2240 ze zm).
 3. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.
 1. Termin składania ofert
 1. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem Oferta -„Wspieranie  i upowszechnianie kultury fizycznej” w sekretariacie Urzędu Gminy Lipinki lub przesłać na adres Urzędu Gminy Lipinki, 38-305 Lipinki 53 (decyduje data wpływu do urzędu), do dnia 7 lutego 2024 roku do godz. 15.30.
 2. Do oferty należy dołączyć:
 • aktualny odpis z rejestru lub wyciągu z ewidencji (w przypadku KRS nie ma takiego obowiązku) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących- w przypadku kopii załączony dokument wymaga potwierdzenia   za zgodność z oryginałem, z aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej.
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione na obowiązującym formularzu i złożone we wskazanym terminie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.
 2. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny.
 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 1. Wybór ofert nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ostatniego dnia terminu składania ofert.
 2. Oferty podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.
 3. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.
 4. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lipinki.
 5. Ocenie merytorycznej podlegać będzie:
 • Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
 • Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego,
 • Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
 • Udział środków własnych oferenta lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 • Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
 • Ocena wykonania zadania, rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków na realizację zadania publicznego – w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone przez Gminę Lipinki zadania publiczne
 1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Lipinki po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, od decyzji nie przysługuje odwołanie.
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze ofert poprzez zamieszczenie:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipinki
 • na stronie internetowej Gminy Lipinki
 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipinki
 1. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju

W roku 2023 wysokość środków przeznaczonych przez Gminę Lipinki na realizację zadania publicznego w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” wyniosła 17.000 zł, w 2024 roku – 0 zł.

 

 

Wójt

mgr inż. Czesław Rakoczy

 

 

Załącznik Nr 2 do

Zarządzenia Nr 6/2024  

Wójta Gminy Lipinki

z dnia 16 stycznia 2024 r.

 

KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY

Nazwa zadania:

 1. Informacje podstawowe:
 1. Nazwa oferenta:
 2. Data złożenia oferty:
 3. Nr oferty:
 1. Ocena formalna oferty:
 1. Oferta została złożona przez uprawnionego oferenta: TAK/NIE
 2. Oferta została złożona na obowiązującym druku, w wersji papierowej: TAK/NIE
 3. Oferta została złożona terminowo: TAK/NIE
 4. Oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami działania oferenta zawartych w statucie: TAK/NIE
 5. Termin realizacji oferowanego zadania mieści się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu: TAK/NIE
 6. Oferta jest podpisana przez upoważnione osoby: TAK/NIE
 7. Oferta wypełniona jest bezbłędnie: TAK/NIE
 8. Oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki: TAK/NIE
 9. Załączniki są prawidłowo poświadczone za zgodność oryginałem: TAK/NIE
 10. Oferta spełnia wymogi formalne i podlega ocenie merytorycznej: TAK/NIE
 1. Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data:

Podpisy członków Komisji:

 

Wójt

mgr inż. Czesław Rakoczy

Załącznik Nr 3 do

Zarządzenia Nr 6/2024  

Wójta Gminy Lipinki

  z dnia 16 stycznia 2024 r.

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY
 

Nazwa zadania:

 

1. Informacje podstawowe:

 1. Nazwa oferenta:
 2. Nr oferty:
 1. Ocena merytoryczna oferty:
 1. pkt. – 2 pkt.)

 

 1. Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta:
 2. Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego:
 3. Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie:
 4. Udział środków własnych oferenta lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego:
 5. Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków:
 6. Ocena wykonania zadania, rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków na realizację zadania publicznego – w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone przez Gminę Lipinki zadania publiczne:

 

OGÓLNA PUNKTACJA WNIOSKU:

Data:
Podpisy członków Komisji:

 

Wójt

mgr inż. Czesław Rakoczy

Pliki

wzor-oferty-3-.docx 45.12 KB