Przejdź do stopki

                                                   

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipinki z dnia 17 stycznia 2024 roku o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert

Treść

 

Ogłoszenie
Wójta Gminy Lipinki

z dnia 17 stycznia 2024 roku
o naborze  kandydatów na członków Komisji Konkursowej
opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert

 

W związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.) oraz Zarządzeniem Nr 6/2024 Wójta Gminy Lipinki z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku

 

 

Wójt Gminy Lipinki zaprasza

 

do udziału w pracach Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w ww. otwartym konkursie ofert, przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

  1. ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych na realizacje zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
  2. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Lipinki.

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia – w biurze podawczym Urzędu Gminy Lipinki lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Lipinki, 38-305 Lipinki 53, w terminie do dnia 5 lutego 2024 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

 

Wójt

mgr inż. Czesław Rakoczy