Przejdź do stopki

                                                   

Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Lipinki z 8 lutego 2024r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2024 Wójta Gminy Lipinki z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.

Treść

Zarządzenie Nr 22/2024 Wójta Gminy Lipinki z 8 lutego 2024r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2024 Wójta Gminy Lipinki z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 571 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 


§1

 

Ulega zmianie §1 Zarządzenia Nr 21/2024 Wójta Gminy Lipinki z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r., który otrzymuje brzmienie:

„Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie ogłoszonym na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024r., w następującym składzie:

 

  1. Anita Czapka - Przewodnicząca Komisji
  2. Renata Żyrkowska – Wiceprzewodnicząca Komisji
  3. Sebastian Janeczek – Członek Komisji”


§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt

mgr inż. Czesław Rakoczy