Przejdź do stopki

                                                   

Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Lipinki z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przydziału dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku

Treść

Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Lipinki z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przydziału dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku

 

Na podstawie art.15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t .j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn.zm.) w związku z  Zarządzeniem Nr 6/2024 Wójta Gminy Lipinki z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku, po zapoznaniu z protokołem oceny ofert i propozycją podziału środków sporządzonymi przez Komisję Konkursową, zarządzam co następuje:

 

§ 1

Przyznaję następującym organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom wymienionym                w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej następujące dotacje:

 

  • Ludowy Klub Sportowy "Wójtowa"                                               3.800 zł                                      
  • Ludowy Klub Sportowy "Nafta" Kryg                                             1.900 zł                                  
  • Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" przy SP w Krygu          3.800 zł                                  
  • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Lipinki"                                3.800 zł     
  • Stowarzyszenie Miłośników Wsi Kryg „Krygowiacy”                       1.850 zł
  • Lokalna Fundacja Oświatowa przy Szkole Podstawowej

       im. ks. Jana Patrzyka w Lipinkach                                                 1.850 zł          

        

Na realizację zadania w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” w Gminie Lipinki w 2024 r. przeznaczono łącznie kwotę 17.000 zł.

 

§ 2

Zobowiązuję organizacje wskazane w § 1 do przedłożenia aktualizacji oferty wykonania zadania publicznego w terminie do dnia 14.02.2024 r.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lipinki.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

mgr inż. Czesław Rakoczy