Przejdź do stopki

                                                   

Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

Treść

ROA.0002.1.2024                                                                            Lipinki, dnia 14.03.2024r.                                                                                                       

 

ZAWIADOMIENIE

 

                         Informuję uprzejmie, że działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LIII sesję Rady Gminy Lipinki na dzień 19 marzec 2024 r. o godz. 1000, która odbędzie się w budynku wiejskim w Lipinkach.   

   

Proponowany porządek  obrad :    

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z ostatniej sesji.
 5. Informacja Wójta o wyniku Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2023, w którym Gmina Lipinki zajęła 58 miejsce w Polsce.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2024 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki na okres 2024-2035.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lipinki na lata 2023-2026”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipinkach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Krygu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/424/2023 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” z siedzibą w Lipinkach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorlickiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1478K polegającą na budowie chodnika w km 2+663 do km 2+871 w m. Pagorzyna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gorlickiemu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Małopolskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających  Przemocy Domowej na lata 2024 – 2026.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus wsparcia seniorów”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipinki w 2024 roku„.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Publiczne Centrum Rehabilitacji w Pagorzynie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipinki na lata 2024-2028.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia od Wójta Gminy Gorlice zarządzania publiczną drogą gminną.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr: 451, położona w Rozdzielu z dotychczasowym dzierżawcą.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr: 1272/3, położona w Krygu z dotychczasowym dzierżawcą.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, położonych w Bednarce.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Lipinki a osobą fizyczną.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lipinkach.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lipinkach.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lipinkach.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lipinkach.
 30. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 31. Sprawy różne.
 32. Zapytania, interpelacje radnych i wolne wnioski.
 33. Zakończenie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipinki

  / - / Bogdan Czeluśniak