Przejdź do stopki

                                                   

Sesja Rady Gminy - Zawiadomienie

Treść

ROA.0002.2.2024                                                                          Lipinki, dnia 15.05.2024r.                                                                                                       

 

ZAWIADOMIENIE

 

Informuję uprzejmie, że działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję II sesję Rady Gminy Lipinki na dzień 20 maja 2024 r. o godz. 12.00, która odbędzie się w budynku wiejskim w Lipinkach.   

   

Proponowany porządek  obrad :    

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z ostatniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki dla nieruchomości położonej we wsi Kryg.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/366/2023 z dnia 22 maja 2023r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Gorlice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Gorlice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Lipinki a osobą fizyczną.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Rozdzielu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Krygu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Bednarce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Lipinkach z dotychczasowym dzierżawcą.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 756/9 położona w Wójtowej z dotychczasowym dzierżawcą.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Lipinki na 2024 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki na okres 2024-2035.
 16. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Lipinki za rok 2023.
 17. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 18. Sprawy różne.
 19. Zapytania, interpelacje radnych i wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipinki

/ - / Jerzy Cygan