Przejdź do stopki

                                                   

Bon energetyczny

Treść

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego mogą być składane od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r.

Bon energetyczny grafika

Bon energetyczny przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętny miesięczny dochód w 2023r. nie przekroczył:
•    2 500 zł netto - w gospodarstwie jednoosobowym,
•    1 700 zł na osobę netto - w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą bonu, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość bonu, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, bon energetyczny nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden bon energetyczny. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o bon energetyczny złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego mogą być składane od 1 sierpnia 2024r. do 30 września 2024r. 

Wnioski na piśmie można składać osobiście w siedzibie GOPS w Lipinkach bądź przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez internet za pomocą platformy ePUAP. Wniosek składany tą drogą musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.
Bon energetyczny będzie wypłacany niezwłocznie po jego przyznaniu oraz otrzymaniu na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.

Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji. Wnioskodawcy zostanie przesłana informacja o przyznaniu bonu energetycznego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku. 

Wysokość bonu energetycznego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego  głównego źródła ogrzewania.

Bon energetyczny wyniesie jednorazowo:
•    gospodarstwo jednoosobowe – 300,00 zł / 600,00 zł*
•    gospodarstwo 2-3 osobowe – 400,00 zł / 800,00 zł*
•    gospodarstwo 4-5 osobowe – 500,00 zł / 1.000,00 zł*
•    gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 600,00 zł / 1.200,00 zł*
*Wyższa kwota bonu energetycznego przysługuje gospodarstwom domowym, w których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną i zostało wpisane bądź zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024r. (albo po tym dniu  - w przypadku gdy główne źródło ogrzewania jest zgłoszone lub wpisane po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła).

Wnioskodawca może jednorazowo wystąpić o korektę wysokości przyznanego bonu energetycznego w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

W przypadku bonu energetycznego przyznanego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości - kwota w wysokości odpowiadającej kwocie nienależnie pobranych środków podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 maja 2024r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024r. poz. 859).

Wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego