Przebudowy drogi gminnej nr 270704K Lipinki-Na Cmentarz w miejscowości Lipinki

 

 Gmina Lipinki otrzymała wsparcie finansowe na wykonanie zadania pn:  „Przebudowy drogi gminnej nr 270704K Lipinki-Na Cmentarz w miejscowości Lipinki”.

 
Projekt jest współfinansowany w wysokości 63,63 %  poniesionych kosztów kwalifikowanych,  ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie,  w ramach Programu Obszarów Wiejskich, na lata 2014-2020,  operacje typu „Budowa lub przebudowa dróg lokalnych” poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem i ulepszaniem lub rozbudową małej infrastruktury, w tym w inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.   
 
Celem operacji jest poprawa jakości drogi gminnej Nr 270704K Na Cmentarz zapewniającej dostęp do budynków mieszkalnych i cmentarza komunalnego w centrum Lipinek poprzez jej przebudowę na długości 0,335 km w km 0+022,8 do 0+358,40
 
Przebudowa drogi obejmuje zakres prac związanych z wykonaniem  rozwiązań dot. geometrii skrzyżowania, konstrukcji nawierzchni, likwidacji chodnika, budowy poboczy.
 
W wyniku realizacji zadania zostanie wykonana przebudowa drogi na odcinku o długości 0,335 km.
Został  rozstrzygnięty przetarg oraz podpisano umowę  z wykonawca tj.  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle, na wykonanie zadania  za cenę zaoferowaną przez przedsiębiorstwo wynoszącą  519 905,50 zł brutto. Termin zakończenia prac do 30.09.2017roku.
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
 
 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.