Przejdź do stopki

Dostępność

Treść

 Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Lipinki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.gminalipinki.pl 
Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Gminy Lipinki
38-305 Lipinki
tel: 134477021
fax 134477021 (w.42)

e-mail: urzad@gminalipinki.pl  
skrytka epuap: 2ai857ccxz

NIP  Urzędu Gminy: 738-21-51-249
REGON Urzędu Gminy: 000544042
NIP Gminy Lipinki: 685-16-48-081
REGON Gminy Lipinki: 370440815
Kod terytorialny gminy: 1205052
 
Data publikacji strony internetowej: 2015-01-09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23
 
Strona internetowa  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- Niektóre informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Lipinki
- Niektóre informacje są opublikowane w formie skanów.
- Część z publikowanych materiałów w formie skanów nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
- Niektóre dokumenty PDF mogą być niepoprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
- Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących (brak audio deskrypcji), część nagrań została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 
Wyłączenia:
- multimedia nadawane na żywo;
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
-treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego: które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.
 
Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy Lipinki
 
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Sebastian Janeczek 
e-mail: urzad@gminalipinki.pl 
Telefon: 134477021 wew. 22
 
Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
 
Dostępność architektoniczna
Urzędu Gminy w Lipinkach     
38-305 Lipinki 53

Budynek Urzędu Gminy jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością

Dostępność wejścia

Wejście główne z chodnika dla interesantów po schodach do drzwi wejściowych o szerokości 90cm schody posiadają barierkę.
W budynku nie ma windy, szerokość schodów wewnętrznych wynosi 1,05m szerokość korytarzy 1,20 do 1,50m.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Wejście boczne w przyziemiu z podjazdem dla niepełnosprawnych, które nie jest  zabezpieczone barierami.
W budynku nie ma windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko w przyziemiu.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
Dostępność parkingu
Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z ogólnodostępnego parkingu przed Urzędem - jedna "koperta" obok wejścia bocznego do urzędu
Stanowisko postojowe dla osób z niepełnosprawnościami jest oznakowane.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku
Istnieje możliwość pomocy niepełnosprawnym, w tym celu należy zadzwonić do sekretariatu urzędu gminy 13 44 77 021 lub wysłać e-maila na adres urzad@gminalipinki.pl
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.