Przejdź do stopki

Bezpieczna Małopolska – Etap II samochody Ochotniczej Straży Pożarnej

Treść

Bezpieczna Małopolska – Etap II samochody Ochotniczej Straży Pożarnej

Projekt zakłada zakup 47 lekkich samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą. Partnerami Projektu są Gminy, które zostały wybrane w ramach ogłoszonego Konkursu. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1903/22 z dnia 2 listopada 2022 r. wybrał 28 Partnerów na listę podstawową oraz 24 na listę rezerwową.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie, a projekt realizuje Biuro Inwestycji Strategicznych, które odpowiada za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, pozyskanie środków UE i ich późniejsze rozliczenie. 

Realizacja Projektu przyczyni się do zwiększenia skuteczności i szybkości reagowania, jak również poprawi warunki pracy służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w Województwie Małopolskim. Dzięki temu nastąpi wzmocnienie potencjału technicznego małopolskich służb ratowniczych w sytuacjach zagrożenia, w zakresie: klęsk żywiołowych (pożarów i powodzi), katastrof technicznych, wypadków komunikacyjnych, awarii. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych. 

Całkowita wartość Projektu: 13 128 416,00 PLN 

Kwota dofinansowania (85% EFRR): 11 159 153,60 PLN 

Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa (10%): 1 312 841,60 zł 

Lata realizacji 2022-2023.