Przejdź do stopki

                                                   

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipinki, z zakresu pomocy społecznej polegającego na doposażeniu i działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Lipinkach w ramach projektu „Ogrody Dzieciństwa II”

Treść

 Zarządzenie Nr 99/2022

Wójta Gminy Lipinki
z dnia 22 lipca 2022 roku
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipinki, z zakresu pomocy społecznej polegającego na doposażeniu i działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Lipinkach w ramach projektu „Ogrody Dzieciństwa II”
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U  2022 r.poz.559) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022r.poz.1327) w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/312/2022 Rady Gminy Lipinki z dnia 22 czerwca 2022r.w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok,
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
1.       Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu pomocy społecznej polegającego na doposażeniu i działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Lipinkach w ramach projektu „Ogrody Dzieciństwa II”.
2.       Zlecenie realizacji zadania określonego w ust. 1 nastąpi w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3.       Treść ogłoszenia  stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Na realizację zadania, o którym mowa w § 1, przeznacza się kwotę w maksymalnej wysokości 2.904.524,27 ( słownie dwa miliony dziewięćset cztery tysiące pięćset dwadzieścia cztery złote 27/100)
 
§ 3
Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane poprzez jego zamieszczenie:
1.      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipinki,
2.      na stronie internetowej Gminy Lipinki,
3.      na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipinki.
 
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lipinki.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Wójt
Czesław Rakoczy

Pliki