Przejdź do stopki

                                                   

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipinki w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Treść

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLV/395/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 3 lipca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Wójt Gminy Lipinki przedkłada do konsultacji projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Celem konsultacji jest zgłoszenie uwag i opinii do projektu  programu przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”
Konsultacje swoim zasięgiem obejmują teren Gminy Lipinki.
Konsultacje przeprowadza się w formie umieszczenia na stronie internetowej www.gminalipinki.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipinki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipinki projektu Programu wraz z formularzem uwag.

Wszelkie uwagi i propozycje do projektu zmian należy składać do dnia 13 listopada 2023 roku  na załączonym formularzu w sekretariacie Urzędu Gminy Lipinki w godzinach urzędowania lub drogą pocztową oraz drogą internetową na adres:

Urząd Gminy Lipinki
38-305 Lipinki 53
e-mail : urzad@gminalipinki.pl
z dopiskiem : „Konsultacje projektu programu współpracy”

 

 

Wójt

mgr inż. Czesław Rakoczy

Pliki

Formularz uwag.pdf 92.12 KB
Formularz uwag.docx 13.68 KB
Roczny-program-wspolpracy.pdf 210.46 KB