Przejdź do stopki

                                                   

Na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2023 r. poz. 2048 ze zm.) oraz § 7 Uchwały Nr VII/46/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych, po zapo

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 29 grudnia 2023 roku rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty, Centralny Ośrodek Informatyki planuje na dzień 28 grudnia 2023 ro

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i pogody ducha, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a nasze serca niech staną się miejscem narodzin Syna Bożego.

Zarządzenie Nr 183/2023 Wójta Gminy Lipinki z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach w otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Lipinki - prow

„MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH” zrealizowana z udziałem dotacji udzielonej w 2023 roku ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Gmina Lipinki w 2023 roku otrzyma

Akcja Zima na terenie Gminy Lipinki   Wszystkie drogi publiczne na terenie Gminy Lipinki zostały objęte zleceniem utrzymania ich w stanie przejezdnym. "Akcję Zima" w miejscowościach z terenu Gminy Lipinki będą realizowały: Firma Handlowo – Usługowa „JANKO

 Powiatowe Centrum  Zarządzania  Kryzysowego                              w Gorlicach   Go

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust.1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z